Goede Bedoelingen een nieuw boek van Marie Louise Schipper

Goe­de be­doe­lin­gen, de on­voor­zie­ne ge­vol­gen van in­ter­na­ti­ona­le nood­hulp is het ge­re­con­stru­eer­de le­vens­ver­haal van tien oor­logs­kin­de­ren die eind ja­ren zes­tig van­uit Bia­fra naar Ne­der­land zijn ge­haald.

      Ze wa­ren de mas­cot­tes van een gru­we­lij­ke oor­log. De kin­de­ren van Bia­fra. Voor het eerst gin­gen beel­den van uit­ge­mer­gel­de kin­de­ren op te­le­vi­sie de hele we­reld over.
      In 1968, tij­dens de eer­ste gro­te Ne­der­land­se hulp­ac­tie voor hon­ge­rend Afri­ka, kwa­men tien van hen aan op Schip­hol, om hier me­di­sche be­han­de­ling te krij­gen. Ie­der­een was het er­over eens: dit mo­gen we niet la­ten ge­beu­ren! Red je een kind, dan red je de we­reld.
      Van deze ac­tie res­ten nu, vijf­tig jaar la­ter, een paar fo­to’s in een ar­chief. Voor jour­na­lis­te Ma­rie Loui­se Schip­per het be­gin van een lan­ge speur­tocht. Wie wa­ren deze kin­de­ren? Wat is er van hen ge­wor­den?
      Twee van hen ble­ven in Ne­der­land. Zij groei­den apart van el­kaar op, bij Hol­land­se fa­mi­lies. De ac­tie Lucht­brug Bia­fra be­te­ken­de een in­grij­pen­de wen­ding in hun le­ven. Hoe kij­ken zij te­rug op dit ini­ti­a­tief vol goe­de be­doe­lin­gen?
      Wat er met de an­de­re acht was ge­beurd, liet zich min­der ge­mak­ke­lijk ont­ra­fe­len. Waar­om mocht de ern­stig zie­ke As­u­quo bij­voor­beeld niet hier blij­ven? Welk lot wacht­te hem en de an­de­ren na te­rug­keer? Hoe goed wa­ren de in­ten­ties van de hulp­ver­le­ners ei­gen­lijk? Het ant­woord op die vra­gen blijkt even ver­ras­send als ont­hut­send.

Goe­de be­doe­lin­gen is niet al­leen een aan­grij­pen­de re­con­struc­tie van de eer­ste gro­te Ne­der­land­se hulp­ver­le­nings­ac­tie, het biedt ons ook in­zicht in de keer­zij­de van de po­li­tiek van goe­de be­doe­lin­gen.